Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel  5 – Identiteit van de ondernemer

Wobl Nederland
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
KvK-nummer: 50257358
BTW-identificatienummer: 8226.38.459.B.01

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies..

 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Batterijen welke uit de verpakking zijn gehaald zijn uitgesloten van herroeping.
 2. Gedragen horloges zijn uitgesloten van herroeping

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de consument.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen gemailed worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Omschrijf buidelijk de aard van de klacht, vermeld het ordernummer of het adres waarop uw bestelling is geleverd.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Klachten over producten die niet bij de ondernemer aangeschaft zijn, ook al draagt het product schijnbaar dezelfde merknaam, kunnen niet in behandeling worden genomen 


Atrikel 14 - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25-5-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle lidstaten van de EU van kracht.
In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie over de AVG, verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze passage hebben wij informatie opgenomen over welke persoonlijke gegevens wij gebruiken, met welk doel en wat jouw rechten in relatie hiertoe zijn.

Door een bestelling op onze website te plaatsen staat u bij ons ingeschreven in ons bestelsysteem.
Bij het plaatsen van een bestelling geeft u in verband met de AVG toestemming, om uw gegevens in ons bestand te houden, zodat we uw bestelling terug kunnen vinden in geval van vragen, service of garantie.

Wij gebruiken uw gegevens op geen enkele wijzen om reclame naar u te sturen. Wij delen uw gegevens op geen elke manier met derden. Uw gegeven staan op een beveiligde server en de communicatie met uw computer tijdens de bestelling vind plaats met SSL versleuteling.

NB: Wij houden uw gegevens niet in ons bestand zonder uw toestemming.  Op uw verzoek zullen wij uw bestelling anonimiseren.
Vanaf dat moment is het helaas niet meer mogelijk om aanspraak te maken op service of garantie aangezien uw bestelling niet meer terug te vinden is.

 

 

Lees meer...

Meer Informatie

Wij houden van duidelijkheid, daarom leggen we hieronder uit wat u kunt verwachten als u producten bij ons besteld.

Verzending

PostNLWij maken gebruik van PostNL om producten te verzenden. 
WobL Horloges passen in een luchtkussenenvelop en kunnen als “brief” verstuurd worden. De verzendkosten hiervan zijn € 3,95 binnen Nederland en 5,45 binnen België (en de rest van Europa). 
De voordelen hiervan zijn dat de kosten laag zijn en dat het WobL Horloge gewoon door de brievenbus past. U hoeft dus niet thuis te zijn om een pakket in ontvangst te nemen.
Verder is het mogelijk om voor aangetekende en daarmee ook verzekerde verzending te kiezen. De kosten hiervan zijn € 9,95 binnen Nederland en 13,50 binnen België (en de rest van Europa).

Bovenstaande verzend- mogelijkheden zijn te selecteren tijdens het bestelproces in de webshop. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren poststukken. Indien u uw verzending op een andere manier  of buiten Nederland geleverd wilt hebben (aangetekend, verzekerd, pakketpost, etc.) kunt u voor uw aankoop contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Levertijd

Wij streven ernaar om uw bestelling de eerste werkdag na het bestellen en / of  betaling te verzenden. Afhankelijk van waar u uw bestelling laat bezorgen (Nederland, Belgie of een ander land) kan uw bestelling dus in 4 werkdagen bij u geleverd worden. 
Om de kosten van onze producten laag te houden hebben wij een minimale personele bezetting waardoor er omstandigheden zijn waarbij uw bestelling iets later binnenkomt. Wij zullen altijd proberen u hierover per e-mail te informeren.
In het weekend vinden geen bankbetalingen, dus ook geen verzendingen plaats.

De gemiddelde levertijd voor Nederland is 2 werkdagen. De gemiddelde levertijd voor België is 3 werkdagen. Houd er rekening mee dat er op Zaterdag en Zondag geen verzendingen plaatsvinden. Daarnaast verwerkt PostNL op maandag geen verzendingen.


Betaalmogelijkheden

Wij bieden een aantal betaalmogelijkheden:BancontacriDeal

 • iDeal – Met iDeal kunt u in Nederland direct via uw bank betalen. Bij iDeal betalingen wordt de betaling direct aan ons bevestigd en kunnen wij uw bestelling de eerst volgende werkdag verzenden.
 • Mister Cash / Bancontact – Met Mister Cash / Bancontact kunt u in België direct via uw bank betalen. Bij Mister Cash / Bancontact betalingen wordt de betaling direct aan ons bevestigd en kunnen wij uw bestelling de eerst volgende werkdag verzenden.
 • Bankoverboeking – U kunt uw bestelling betalen door een bankoverboeking te doen. Uw bestelling wordt per e-mail aan u bevestigd. Daarna zal uw betaling per e-mail aan u worden bevestigd zodra het geld op onze bankrekening is bijgeschreven. Uw bestelling zal de eerst volgende werkdag verzonden worden na deze bevestiging.

Voor geen van deze betaalmogelijkheden brengen wij kosten in rekening.

 

Website en Contact

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan onze website, producten en verzending. Desondanks kan het voorkomen dat iets niet helemaal naar wens verloopt. Neemt u in dat geval contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Wij proberen zo snel mogelijk te reageren en een passende oplossing te vinden. Ook bij e-mail verkeer geldt dat wij, om de kosten van onze producten laag te houden, een minimale personele bezetting hebben waardoor er omstandigheden zijn waarbij een reactie iets langer op zich kan laten wachten. Wij proberen in ieder geval de volgende werkdag te reageren.

WobL Horloges

Op deze site zijn alle verwachtingen over het WobL horloge te lezen.
Om teleurstelling te voorkomen vatten we hier een aantal zaken samen:

 • Het horloge is spatwaterdicht, als het horloge bijvoorbeeld ondergedompeld wordt in water, onder de douche omgehouden wordt of onder een volle straal water uit de kraan komt gaat het kapot.
 • Het horloge is (tot op zekere hoogte) schokbestendig, niet krasbestendig. De buitenkant kan dus beschadigen.
 • De trilfunctie van het horloge verbruikt meer stroom dan normale horloge functies. Als de trilfunctie gebruikt wordt zal de batterij 2 tot 4 maanden meegaan.
 • Als de batterij van het horloge bijna leeg is kan het display het blijven doen, maar zullen functies zoal de trilfunctie niet meer functioneren.
 • Losse onderdelen zijn niet te bestellen. (batterijen uiteraard wel) Wel hebben wij enkele reserve onderdelen op voorraad. Mocht u een donderdeel nodig hebben dan kunt u daarover contact met ons opnemen. Wij kunnen niet garanderen dat wij het benodigde onderdeel op voorraad hebben.

Eigen verantwoordelijkheid

De producten op deze site zijn slechts hulpmiddelen. Vertrouw dus nooit blind op het functioneren ervan. Denk hierbij aan het innemen van medicijnen op gezette tijdstippen.

 • WobL kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij het missen van een innamemoment door het mogelijk niet functioneren van het horloge aangezien er teveel factoren zijn waar WobL geen invloed op kan uitoefenen (bijvoorbeeld een lege batterij, waterschade of andere onvoorziene omstandigheden)

Bedenktijd

U heeft wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekend dat u het recht heeft het product te bekijken en indien het niet bevalt terug te sturen. U mag het product niet uitpakken, gebruiken, op enige wijze beschadigen of aanpassen waardoor het niet meer als nieuw te verkopen is. De kosten voor het terugsturen zijn voor de koper. 

Mocht u binnen de bedenktijd uw bestelling terug willen sturen, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Privacy

De gegevens die u ons verschaft worden  vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookie beleid in het kader van de EU Wetgeving. 

Garantie

Het WobL horloge is vervaardigd volgens hoge standaarden en alle onderdelen zijn met grote zorg gemonteerd en getest. Het WobL horloge is gegarandeerd tegen alle gebreken voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt echter niet voor schade door ongelukken, nalatigheid, misbruik, contact met chemische producten, zware magnetische invloeden of heftige schokken. 
Het horloge is (tot op zekere hoogte) schokbestendig, niet krasbestendig. De buitenkant kan dus beschadigen, dit valt niet onder de garantie. De trilfunctie van het horloge verbruikt meer stroom dan normale horloge functies. Als de trilfunctie gebruikt wordt zal de batterij 2 tot 4 maanden meegaan. Als de batterij van het horloge bijna op is kan het display het blijven doen, maar zullen functies zoals de trilfunctie niet meer functioneren. Het WobL horloge is slechts een hulpmiddel. Vertrouw dus nooit blind op het functioneren ervan.

WOBL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE.

BELANGRIJK - niet onder de garantie vallen: 1. Accu's, bandjes en het scherm. 2. schade die wordt veroorzaakt ongelukken, botsen, misbruik, onjuiste vervanging van de batterij of het nalaten van normaal onderhoud. Uw horloge is waterbestendig (3 ATM) en is bestand tegen per ongeluk spatten of regen, maar is niet geschikt om te zwemmen of andere manieren volledig onder te dompelen. Indien wordt vastgesteld dat uw horloge is beschadigd door water zal de garantie vervallen. Als uw horloge binnen de garantietermijn defect raakt en dan kunt contact met ons opnemen per e-mail. U zal gevraagd worden het horloge inclusief aankoopbewijs naar ons op te sturen inclusief een korte beschrijving van het defect. Als wordt vastgesteld dat het horloge binnen de garantietermijn van 6 maanden na aankoop buiten uw schuld om defect is geraakt, dan zal het horloge kosteloos worden vervangen. Verzendkosten of enige andere kosten worden niet vergoed. Als wordt vastgesteld dat het horloge normaal functioneert en geen gebreken heeft die binnen de garantie vallen, zal het aan de klant worden teruggestuurd. Voor normale slijtage of schade door eigen toedoen wordt geen garantie toegepast.  

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Login of Registreer

LOG IN